ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στον συνημμένο σύνδεσμο δημοσιεύουμε την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του σχολικού έτους 2022-23.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2022-23

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΪΝΟΥ